سه زن در سنندج و کرمانشاه به زندگی خود پایان دادند...

ماف نیوز: طی روزهای گذشتە دو زن در شهر سنندج دست بە زندگی خود پایان داده‌اند. یک زن هم چند روز پس از خودسوزی، در بیمارستانی در کرمانشاه جان خود را از دست داد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبە ٢٦ مهر ۱۳۹۶، «آرزو قبادی» ۳۵ ...