وزارت اطلاعات خواهان افزایش محکومیت یک شهروند از اهالی پیران...

ماف نیوز: وزارت اطلاعات به حکم صادره علیه باپیر برزه از اهالی پیرانشهر اعتراض کرده و خواهان افزایش محکومیتش شد. او پیش از این به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به هشت ماه حبس محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، پرونده‌ی "باپیر ...