اعدام یک زندانی در ارومیه همزمان با بازگشت یک تن دیگر به بند...

ماف نیوز: یک زندانی متهم به قتل عمد در ارومیه اعدام شد. همزمان یک تن دیگر با رضایت اولیای دم، از سلول انفرادی به بند بازگردانده شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صبح روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶، یک زندانی محکوم به اعدام با اتهام قتل عمد به ...

انتقال دو زندانی جهت اعدام در ارومیه همزمان با اعدام دو زندا...

ماف نیوز: دو زندانی متهم به قتل عمد در ارومیه جهت اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شدند. همزمان در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه دو زندانی محکوم به قصاص اعدام شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صبح روز یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶، دو زندانی محکوم به اعدام با اتهام قتل ...