سه زندانی سیاسی به دیزل‌آباد کرمانشاه بازگشتند...

ماف نیوز: اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده سه زندانی سیاسی پس از دو ماه با پایان مرخصی به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بازگشتند. این افراد روز ۷ خردادماه ۹۴ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بازداشت و هرکدام به ده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. به گزارش مرکز ...

کرمانشاه؛ سه زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شدند...

ماف نیوز: اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده سه زندانی سیاسی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شدند. ایشان اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده بودند. این افراد روز ۷ خردادماه ۹۴ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بازداشت و هرکدام به ده سال حبس تعزیری ...

سه زندانی با پایان مرخصی به زندان دیزل‌آباد بازگشتند...

ماف نیوز: اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده سه زندانی سیاسی با پایان مرخصی به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه بازگشتند. ایشان اسفندماه ۹۹ به مرخصی اعزام شده بودند. این افراد روز ۷ خردادماه ۹۴ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بازداشت و هرکدام به ده سال حبس تعزیری ...

سه زندانی سیاسی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام ش...

ماف نیوز: اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده سه زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به مرخصی اعرام شدند. این افراد روز ۷ خردادماه ۹۴ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بازداشت و هرکدام به ده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق ...

مخالفت دستگاه قضایی با آزادی مشروط سه زندانی سیاسی در کرمانش...

ماف نیوز: دستگاه قضایی با آزادی مشروط سه زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به نامهای اسماعیل مریدی، نبی‌الله محمدی و هدایت سیدزاده مخالفت کرد. این افراد روز ۷ خردادماه ۹۴ به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد بازداشت و هرکدام به ده سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. به ...