سومین روز اعتصاب بازاریان و اصناف بانه و پیرانشهر...

ماف نیوز: از سه روز پیش اصناف و بازاریان دو شهر بانه و پیرانشهر در اعتراض به مسدودنمودن بازارچه‌های مرزی به صورت عمومی اعتصاب کرده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، از روز شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶، اعتصاب عمومی اصناف و بازاریان بانه و پیرانشهر ادامه دارد که در ...