رهایی از اعدام سه زندانی در ارومیه و خوی همزمان با اعدام دو ...

ماف نیوز: با عفو و گذشت در روستاهای استران و آلمالوی شهرستان خوی ۲ متهم به قتل از اجرای حکم اعدام نجات یافتند. در زندان ارومیه هم رهایی از اعدام یک تن، همزمان شد با اعدام دو زندانی دیگر با اتهام قتل عمد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان ...