محرومیت سه زندانی بیمار در زندان سنندج از رسیدگی پزشکی...

ماف نیوز: یک زندانی محبوس در زندان سنندج به نام «شهرام پخشا» که در هنگام تعقیب و گریز قبل از دستگیری از ناحیه پا با شلیک گلوله مجروح شده است بدون رسیدگی پزشکی در این زندان رها شده است. این زندانی از روز ۱۸ مهرماه در سلول انفرادی در اعتصاب ...