ارومیه؛ یک شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: امین ایرانیزاده شهروند اهل ارومیه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبە ۱۴ تیرماه ۱۴۰۰، یک شهروند به نام “امین ایرانیزاده” از سوی نیروهای امنیتی در شهرستان ارومیه بازداشت و جهت ...