بازنشستگان پاوه و اورامانات از ریاست جمهوری طلب استمداد کردن...

  ماف نیوز: بازنشستگان منطقه‌ی پاوه و اورامان، در نامه‌ای از رئیس جمهور ایران خواستند تا خواسته‌های آنان را محقق کند. به گزارش ماف نیوز، کارمندان بازنشته‌ی آموزش و پرورش پاوه و اورامان در استان کرمانشاه، از رئیس جمهوری ایران خواسته‌اند زندگی آنان را بهبود و به التیام زخمهایشان بپردازند. در پی، متن ...