انتقال چهار شهروند بازداشتی اهل سروآباد به مریوان...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در مریوان منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته چهار شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل سروآباد به نامهای "سیامک ادوایی"، "فردین ادوایی"، "اکرم (محمد) ادوایی" و "بهزاد ادوایی" جهت بازجویی به یکی از ...