تجمع تاکسیداران در بوکان و ارومیه و عدم توجه مسئولین...

  ماف نیوز: رانندگان تاکسی در بوکان به همراه تاکسیهای خود در مقابل ساختمان تاکسیرانی بوکان در اعتراض به صف طولانی جایگاه سوخت تجمع اعتراضی برگزار کردند. در ارومیه هم تاکسیداران در اعتراض به قطع بیمه تجمع کردند.    به گرارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، تاکسیداران بوکان در مقابل ساختمان تاکسیرانیذاین ...