پیمان عبدی و تحسین دادرس آزاد شدند...

ماف نیوز: پیمان عبدی فعال کارگری از اهالی مریوان پس از سە هفتە بازداشت با تودیع وثیقە به صورت موقت آزاد شد. همزمان تحسین دادرس از اهالی همین شهرستان پس از ۹ ماه با تودیع وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد گردید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبە ...