عدم پیگیری درخواستهای کارگران تنگ گازی بیجار ایلام...

  ماف نیوز: مشکل کارگران تنگ بیجار ایلام و شرکت شیروان کارورزان همچنان استمرار داشته و با وجود آن که چندین بار درب استانداری ایلام شاهد تجمع تعداد بیش از 200 کارگر طرح توسعه حوزه گازی تنگ بیجار بود، تاکنون پاسخ روشنی به این افراد داده نشده است.   به گزارش مرکز دموکراسی ...