بازداشت دو شهروند در استان کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند در شهر نودشه در استان کرمانشاه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸، دو شهروند به نامهای "جزا مکاری" و "علی محمودی" از سوی نیروهای امنیتی در شهر نودشه ...