یک هنرمند در اثر فشارهای ارگانهای امنیتی ناچار به خروج از ای...

ماف نیوز: یک هنرمند جوان از اهالی ارومیە در پی افزایش فشارهای نهادهای امنیتی از ایران خارج شد. اتهام وی «آموزش سرود ای رقیب» در کلاسهای موسیقی است که مضامینی حماسی و در تضاد با نظام ولایت فقیه دارد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «زاگرس سیاحی» نوازنده و ...