احضار یک فعال سیاسی در سنندج به دادسرای عمومی و انقلاب...

ماف نیوز: شعبه‌ی دوم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج یک فعال سیاسی را جهت تفهیم اتهام احضار کرد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «مختار زارعی» فعال سیاسی از اهالی سنندج با دریافت برگه‌ی احضاریه‌‌ی دادگستری جهت «تفهیم اتهام با حق داشتن وکیل» به شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای عمومی ...