عدم حمایت از زوج حامی کودکان کار در سنندج...

  ماف نیوز: زوج دوچرخه سوار سنندجی که با هدف حمایت از کودکان کار  فعالیت میکنند، چنان که باید مورد حمایت قرار نمیگیرند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «آروین و دنیا کریمی» زوج دوچرخه سوار سنندجی روز(۲۴ شهریور) با هدف حمایت از کودکان کار و با شعار «آموزش، بهداشت، ...