جراحت دو کولبر در اثر انفجار مین در پیرانشهر و بانه...

ماف نیوز: در مناطق مرزی بانه یک کولبر در پی انفجار مین از ناحیه‌ی پا دچار نقص عضو گردید. همزمان انفجار مین در پیرانشهر، نقص عضو یک کولبر دیگر را در پی داشت. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ ۱۳۹۷، یک کولبر سی ساله ...