دو شهروند در اشنویە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز: دو شهروند در شهرستان اشنویە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت آنها مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام‌ بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبە ١٢ مهر ۱۳۹۷، نیروهای ادارە‌ی اطلاعات اشنویه در «دشت‌بیل» یک شهروند به نام ...