آزادی دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان و اشنویه همزمان با باز...

ماف نیوز: هوشیار کسرایی در مریوان پس از نزدیک به سە ماه بازداشت و رزگار معروف در اشنویه به صورت موقت آزاد شدند. بازداشت آنها مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بوده است. همزمان یک روزنامەنگار در مریوان و یک دانشجو هم در کرمانشاه از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. ...

دو شهروند در اشنویە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز: دو شهروند در شهرستان اشنویە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت آنها مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام‌ بوده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبە ١٢ مهر ۱۳۹۷، نیروهای ادارە‌ی اطلاعات اشنویه در «دشت‌بیل» یک شهروند به نام ...