بازداشت دو مسئول وزارت آموزش و پرورش در استان کرمانشاه...

ماف نیوز: رئیس آموزش و پرورش شهرستان روانسر و یک مسئول دیگر فرهنگی در این شهرستان بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "عثمان ویسی" رئیس آموزش و پرورش شهرستان روانسر به همراه یک مسئول دیگر فرهنگی این شهرستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی ...

عدم پرداخت معوقات کارگران در روانسر و کنگاور...

ماف نیوز: حقوق و معوقات کارگران در کنگاور و روانسر از چندین ماه پیش پرداخت نشده و این افراد به اخراج تهدید شده اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، تعدادی از کارگران ادارە شهرداری کنگاور در استان کرمانشاه، بە نشانە اعتراض بە پرداخت نکردن حقوق معوقە خود در ...