در دوره‌ی روحانی ۳۴ نشریه و هفته‌نامه در کُردستان توقیف شده‌...

  ماف نیوز: در حالی که هم اکنون بیش از ۱۰۰ رسانه به مرکزیت استان‌های کُردنشین در سامانه‌ی جامع رسانه‌های ایران ثبت شده‌اند، اما تنها رسانه‌هایی که وابسته به وزارت کشور و استانداریها و یا سایر ارگانهای حکومتی هستند، به فعالیت خود ادامه میدهند و سایر رسانه‌ها یا توقیف شده و ...