سعید اقبالی علیرغم اتمام مدت بازداشت موقت در زندان به سر می‌...

ماف نیوز: با گذشت دو ماه و پایان یافتن قرار بازداشت دوماهه‌ی «سعید اقبالی»، وی کماکان در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برد. همزمان با بازداشت او در کرمانشاه، چند تن از فعالین مدنی نیز در شهرهای دیگر بازداشت شده بودند که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. به گزارش مرکز ...