سە زندانی متهم به قتل عمد در ارومیه اعدام شدند...

ماف نیوز: سە زندانی متهم به قتل عمد در ارومیه اعدام شدند. این افراد روز گذشته از بندهای مختلف جهت اجرای حکم به قرنطینه منتقل شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از هرانا، بامداد سەشنبە ١٠ مهر ۱۳۹۷، حکم اعدام سه زندانی متهم به قتل ...