چهار زندانی سیاسی با پایان محکومیتشان از زندان ماکو آزاد شدن...

ماف نیوز: چهار زندانی سیاسی اهل ماکو به نامهای ابراهیم فاطمی، فواد وکالتی، یوسف سبزی بلخکانلو و سلیمان راستق قزلباش با پایان دوران محکومیتشان از زندان این شهر آزاد شدند. این افراد به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به احکام حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...