باپایان‌مرخصی؛ سلیمان فندکی به زندان نقده بازگشت...

ماف نیوز: سلیمان فندکی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر با پایان مرخصی به زندان نقده بازگشت. وی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ٢٩ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۰، "سلیمان فندکی" زندانی سیاسی ...

سلیمان فندکی از زندان نقده به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: سلیمان فندکی زندانی سیاسی اهل پیرانشهر از زندان نقده به مرخصی اعزام شد. وی به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به ٢٩ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ٣١ شهریور ۱۴۰۰، "سلیمان فندکی" زندانی سیاسی ...