دو شهروند اهل بانه و مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز: دو شهروند اهل شهرهای بانە و مھاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند اهل بانه به نام "ادریس احمدی" اھل بانە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکانی نامعلوم منتقل شدە است. [caption ...