اعتصاب غذای یک پناهجوی سیاسی در ترکیه...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی سابق به نشانه‌ی اعتراض نسبت به «عدم رسیدگی به روند انتقال به کشور سوم از سوی سازمان ملل» در ترکیه دست به اعتصاب زد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ١٤ خرداد ۱۳۹۷، «شهرام الیاسی» زندانی سیاسی سابق که از ٤ سال ...