ادامه ی تعویق حقوق کارگران شهرک صنعتی ایلام...

  ماف نیوز: بخشی از کارکنان شرکتی «شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام» از چهار ماه پیش مطالبات مزدی خود را دریافت نکرده اند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هجده تن از کارکنان شرکتی «شرکت شهرک‌های صنعتی ایلام» برای چهارمین ماه متوالی هیچ حقوق و مزایایی دریافت نکرده و تاکنون هیچ ...