بازداشت دو شهروند اهل ارومیه از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند اهل ارومیه با اتهامات مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام از سوی نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا دو شهروند اهل شهرستان ارومیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل ...