تایید حکم صلاح بهرامیان در دادگاه تجدیدنظر...

ماف نیوز: حکم دو سال حبس نعزیری صلاح گوری (بهرامیان) متهم سیاسی اهل شهرستان اشنویه در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد. وی پیشتر از سوی دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این شهروند شب یکشنبه ٢٢ فروردین به اتهام همکاری با یکی از احزاب ...

محکومیت صلاح گوری (بهرامیان) به دو سال حبس...

ماف نیوز: صلاح گوری (بهرامیان) شهروند اهل شهرستان اشنویه از سوی دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. وی شب یکشنبه ٢٢ فروردین به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و روز ۱۳ اردیبهشت پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه ...

ارومیه؛ صلاح گوری (بهرامیان) با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: صلاح گوری (بهرامیان) شهروند بازداشتی اهل شهرستان اشنویه پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد. وی شب یکشنبه ٢٢ فروردین به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند اهل اشنویه به ...