محکومیت صلاح گوری (بهرامیان) به دو سال حبس...

ماف نیوز: صلاح گوری (بهرامیان) شهروند اهل شهرستان اشنویه از سوی دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. وی شب یکشنبه ٢٢ فروردین به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و روز ۱۳ اردیبهشت پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه ...

اشنویه؛ صلاح گوری (بهرامیان) در دادگاه انقلاب محاکمه شد...

ماف نیوز: صلاح گوری (بهرامیان) شهروند اهل شهرستان اشنویه در دادگاه انقلاب این شهر مورد محاکمه قرار گرفت. وی شب یکشنبه ٢٢ فروردین به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و روز ۱۳ اردیبهشت پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شده بود. به گزارش ...

ارومیه؛ صلاح گوری (بهرامیان) با تودیع وثیقه آزاد شد...

ماف نیوز: صلاح گوری (بهرامیان) شهروند بازداشتی اهل شهرستان اشنویه پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد. وی شب یکشنبه ٢٢ فروردین به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند اهل اشنویه به ...