آزادی موقت سه شهروند بازداشتی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنی...

ماف نیوز: سه شهروند بازداشتی اهل شهرستان پیرانشهر به نامهای رحمان دریازی، طه آتش‌افراز و پشتیوان نبی‌زرگتن با تودیع وثیقه آزاد شدند. این افراد به صورت جداگانه در بهمن‌ماه و دی‌ماه سال جاری به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و ...