پنج زندانی سیاسی از زندان نقده به مرخصی اعزام شدند...

ماف نیوز: پنج زندانی سیاسی اهل اشنویه و پیرانشهر از زندان نقده به مرخصی اعزام شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹، پنج زندانی سیاسی به نامهای نادر ضیایی‌فر، علی آذربرزین، ظاهر پس‌وپیش، کیوان نژادرسول و باپیر برزه از زندان نقده به مرخصی ...