بازداشت پنج شهروند از سوی نیروهای امنیتی در مریوان همزمان با...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی پنج شهروند را در شهرستان مریوان مرتبط با برگزاری جشنهای استقبال از نوروز باستانی بازداشت کردند. همزمان دو شهروند بازداشت شده در شهرستان بوکان پس از اتمام بازجوییها آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸، نیروهای ادارەی اطلاعات مریوان ...