بازداشت یک شهروند در سرپل ذهاب از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: یک شهروند در شهر سرپل ذهاب در استان کرمانشاه به اتهام تحریک شهروندان برای تحریم انتخابات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲ اسفند ۱۳۹۸، یک شهروند به نام "عبدالله صادقی" در شهر سپل ذهاب در استان کرمانشاه ...