خودکشی پنج تن در شهرهای مختلف طی روزهای گذشته...

ماف نیوز: طی روزهای گذشته پنج تن شامل یک زن و چهار مرد در شهرهای ارومیه، بوکان، سرابله‌ی ایلام و سردشت به زندگی خویش پایان داده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در جدیدترین مورد اقدام به خودکشی، بامداد روز ۱۱ فرودین ۱۳۹۷، «عبدالکریم خواجوی» ۵۴ ساله ساکن دیزج ...