بازداشت دو مسئول وزارت آموزش و پرورش در استان کرمانشاه...

ماف نیوز: رئیس آموزش و پرورش شهرستان روانسر و یک مسئول دیگر فرهنگی در این شهرستان بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "عثمان ویسی" رئیس آموزش و پرورش شهرستان روانسر به همراه یک مسئول دیگر فرهنگی این شهرستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی ...