عرفان مرتضایی جهت اجرای حکم فراخوانده شد...

ماف نیوز: عرفان مرتضایی شهروند اهل سقز، جهت اجرای حکم حبس تعزیری فراخوانده شد. دی‌ماه ۹۹ محکومیت وی با تسلیم به رای از دو سال حبس به ١٨ ماه حبس تعزیری کاهش یافته بود. او پیش از آن به اتهام تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ...

تسلیم به رای: کاهش حکم عرفان مرتضایی در دادگاه انقلاب سقز...

ماف نیوز: محکومیت یک شهروند اهل سقز به نام عرفان مرتضایی با تسلیم به رای از دو سال حبس به ١٨ ماه حبس تعزیری کاهش یافت. او پیش از این به اتهام تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به دو سال حبس تعزیری محکوم ...

سقز؛ عرفان مرتضایی مورد محاکمه قرار گرفت...

ماف نیوز: یک شهروند اهل سقز به نام عرفان مرتضایی آخرین دفاعیاتش را در رابطه با اتهام تردد غیرمجاز از مرز در دادسرای این شهر ارائه داد. او پیش از این نیز به اتهام تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به دو سال حبس ...