آزادی دو زندانی سیاسی کرد از زندان یزد بعد از ۲۳ سال حبس...

ماف نیوز: دو زندانی سیاسی به نامهای والی درودی و عمر امامی پس از ٢۳ سال حبس از زندان یزد آزاد شدند. این شهروندان سال ۷۵ به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند و ابتدا به حبس ابد محکوم شده و بعدها ...