احضار مدیرمسئول‌ تابناک‌ کردستان‌ به‌ دادسرا با شکایت‌ تازه‌...

ماف نیوز: مدیرمسئول سایت تابناک کردستان، با شکایت تازه دانشگاه علوم پزشکی که در 15 بند تنظیم و به مرجع قضایی ارائه شده، به شعبه‌ی اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از تابناک کردستان، «فرید کریمی» مدیر مسئول ...

احضار مدیرمسئول‌ تابناک‌ کردستان‌ به‌ دادسرا جهت ‌اخذ آخرین ...

ماف نیوز: فرید کریمی، مدیرمسئول سایت تابناک کردستان حسب شکایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جهت «اخذ آخرین دفاع»، با تعیین مهلت ۵ روزه، به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از تابناک، وی روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ...

تفهیم اتهام فرید کریمی در دادسرای سنندج...

ماف نیوز: مدیر مسئول سایت تابناک کردستان با شکایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و تفهیم اتهام شد. اتهام مطرح شده علیه مدیر مسئول تابناک کردستان «افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و ...