حمایت غیر قانونی سازمانهای دولتی از هیأت مدیره ی عزل شده کار...

  ماف نیوز: علی رغم عزل هیئت مدیره و بازرسان انجمن ها ی صنفی در شهر سقز اما اعضای قدیمی آن با حمایت سازمانهای دولتی همچنان بر سر پستشان هستند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، درچند سال گذشته ،اعضای تعاونی مسکن کارگران مشترک در مجمع عمومی خود؛ کلیه اعضای ...