مریوان؛ ادامه‌ی بازداشت و بازجویی از لقمان نیکزاد...

ماف نیوز: لقمان نیکزاد شهروند اهل شرستان مریوان از سه هفته‌ی پیش همچنان تحت بازداشت و بازجویی به سر می‌برد. اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است‌. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک شهروند بازداشتی اهل مریوان به نام ...