یک زندانی سیاسی با پایان مرخصی استعلاجی به زندان ارومیه بازگ...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی به نام محمدشریف سالم دیزجی با پایان مرخصی استعلاجی به زندان ارومیه بازگشت. او روز ۱ مهرماه ۹۸ بازداشت و به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام در دادگاه بدوی به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد. نهایتا حکم پس از اعتراض، ...