مخالفت دستگاه قضایی با آزادی مشروط محمد حاجی...

ماف نیوز: دستگاه قضایی با آزادی مشروط یک زندانی سیاسی در زنذان نقده به نام محمد حاجی مخالفت کرد. او به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به بیست ماه حبس تعزیری محکوم شده و از اواخر سال ۹۸ در زندان به سر می‌برد. به گزارش مرکز دموکراسی ...