مدیرعامل اتحادیه‌ی مرزنشینان: در مناطق مرزی ایلام فرصت شغلی ...

ماف نیوز: «نیازعلی پاآهو» مدیرعامل اتحادیه‌ی مرزنشینان استان ایلام گفت: ۲۰۰۸ مرزنشین ایلامی که در ۴۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق زندگی می‌کنند، هیچ درآمدی ندارند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقپق بشر کردستان، ایلنا نوشت: مدیرعامل اتحادیه مرزنشینان ایلام معتقد است که با تقویت مرزنشینان و افزایش صادرات و ...