معلمان کردستان هم به اعتراض پرداختند...

  ماف نیوز: صبح روز پنجشبه 19 اسفندماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی، تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته شهرستان های مختلف کردستان در مقابل اداره آموزش و پرورش شهرستانهای مربوطه تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 19 اسفند برخی از معلمان شاغل ...