سه کولبر در مناطق مرزی سردشت و بانه زخمی شدند...

ماف نیوز: دو کولبر در مناطق مرزی شهرستان سرشت از سوی نیروهای مرزبانی بە رگبار بستە شده و زخمی شدند. در بانه هم یک کولبر دیگر در پی شلیک همین نیروها، زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، سحرگاه شنبە ٢٦ آبان ۱۳۹۷، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در ...