بازداشت چهار شهروند ازسوی نیروهای امنیتی در استان کرمانشاه...

ماف نیوز: چهار دختر ساکن یکی از روستاهای باینگان از توابع شهرستان پاوە به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و بە بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه منتقل شدند. بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبە ٢۶ شهریورماه ١٣٩٩، چهار دختر ساکن ...