دو شهروند در سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دو شهروند را در شهر سنندج به صورت جداگانه در محل کارشان بازداشت کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۷، «وحید عظیمی» در نزدیکی محل کارش در میدان اقبال سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل ...